วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาDMC 2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล DMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่

DMC 2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล DMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่

advertisement

DMC 2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล DMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ ครูคูลดอทคอม มีข้อมูลเกี่ยวกับ DMC 2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล DMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่ รายละเอียดจะเป็นยังไง อ่านได้ที่นี่ค่ะ

advertisement

DMC 2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล DMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่
DMC2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลDMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง dmc 2566 เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2566 ได้ที่นี่   dmc2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่   schoolmis 2567 (ปีการศึกษา 2566) โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis ปีพ.ศ. 2567 จาก สพฐ. คลิกที่นี่ DMC2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้

1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สําหรับการขอรับงบประมาณเงิน อุดหนุนรายหัว ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ยืนยัน /รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อใช้ในการประมวลผลเป๊นข้อมูลสารสนเทศสําหรับใช้ในการ วางแผนการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบาย การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center :DMC) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับโรงเรียน สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 แนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
ส่วนที่ 2 การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) สําหรับโรงเรียน
ส่วนที่ 3 การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนที่ 4 ระบบกําหนดรหัสประจําตัวนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สําหรับผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร (GCode)
ส่วนที่ 5 กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

advertisement

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์การบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (Data Management Center : DMC) แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ระบบ DMC 2566 เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

ลิงก์ เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2566 ใน ระบบDMC 66 คลิกที่นี่

DMC 2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล DMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่
DMC2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลDMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่

advertisement

ขอบคุณข้อมมูลจาก สพฐ. และ สพม.สระแก้ว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม school mis 2566 ลิงก์เข้าระบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMis ปีการศึกษา 2566) โดย สพฐ.

DMC2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 แล้ว

DMC66DMC2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 เปิดแล้ว ระบบDMC 2566

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับdmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลDMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

DMC 2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล DMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่
DMC2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลDMC รอบที่ 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2566 คลิกที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments