วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาคู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่

คู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่

advertisement

คู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้เว็บไซต์ ครูคูลดอทคอม มีข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่ รายละเอียดจะเป็นยังไง อ่านได้ที่นี่ค่ะ

advertisement

คู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่
คู่มือ dmc2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง dmc 2566 เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2566 ได้ที่นี่ DMC 2566 (ปีการศึกษา 2566) ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล DMC 

dmc 2567 ลิงก์ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 คลิกที่นี่

schoolmis 2567 (ปีการศึกษา 2566) โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMis ปีพ.ศ. 2567 จาก สพฐ. คลิกที่นี่

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล DMC66 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 แล้ว

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้
1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดําเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สําหรับการขอรับงบประมาณเงิน อุดหนุนรายหัว ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ยืนยัน /รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อใช้ในการประมวลผลเป๊นข้อมูลสารสนเทศสําหรับใช้ในการ วางแผนการบริหารจัดการ การกําหนดนโยบาย การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

advertisement

แนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center :DMC) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับโรงเรียน สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 แนวทางการบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
ส่วนที่ 2 การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) สําหรับโรงเรียน
ส่วนที่ 3 การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนที่ 4 ระบบกําหนดรหัสประจําตัวนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สําหรับผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร (GCode)
ส่วนที่ 5 กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์การบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (Data Management Center : DMC) แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ลิงก์ เข้าระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2566 ใน ระบบ DMC66 คลิกที่นี่

คู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่
คู่มือdmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่

advertisement

คู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่
คู่มือdmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลดคู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 ไฟล์ PDF คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือ dmc 2566 (ปีการศึกษา 2566) แนวทางการบริหารจัดการ ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ DMC66 ไฟล์ PDF คลิกที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

ขอบคุณข้อมมูลจาก สพฐ. และ สพม.สระแก้ว

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม school mis 2566 ลิงก์เข้าระบบโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMis ปีการศึกษา 2566) โดย สพฐ.

DMC 2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 แล้ว

DMC 66 DMC2566 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2565 เปิดแล้ว ระบบDMC 2566

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments