วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024
หน้าแรกคลังความรู้หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไฟล์ pdf ดาวน์โหลดที่นี่

หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไฟล์ pdf ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไฟล์ pdf ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ หลักสูตรปฐมวัย 2560 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไฟล์ pdf รายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไฟล์ pdf ดาวน์โหลดที่นี่
หลักสูตร ปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไฟล์ pdf ดาวน์โหลดที่นี่

หลักสูตรปฐมวัย2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี และ สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี คู่มือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี และ สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

advertisement

 

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ เป็นคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ที่จัดทําขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ สามารถใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น บริบทความต้องการของสถานศึกษา และบรรลุตามจุดหมายที่กําหนดในหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอน นักวิชาการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

ทําให้เอกสารคู่มือฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังว่าคู่มือหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สําหรับสถานศึกษา สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย

หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไฟล์ pdf ดาวน์โหลดที่นี่
หลักสูตร ปฐมวัย 2560หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไฟล์ pdf ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

advertisement

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัยความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นคนดี มีวินัย สํานึกความเป็นไทย ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป

ลิงก์ดาวน์โหลดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560

ลิงก์ดาวน์โหลดหลักสูตรปฐมวัย 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี

ลิงก์ดาวน์โหลดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ดาวน์โหลดตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย คลิกที่นี่

ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม หลักสูตรคณิตศาสตร์ตัวชี้วัดคณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่ ล่าสุด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา.7

มาอีกแล้ว!!หลักสูตรปฐมวัย(พุทธศักราช 2560) จัดทำโดย โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments