มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

0

advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรฐานครุภัณฑ์ คือเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ครุภัณฑ์หรือสิ่งของที่ใช้ในการเรียนการสอนหรือการทำงานมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันหรือสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนดไว้ มาตรฐานครุภัณฑ์ช่วยให้การใช้งานครุภัณฑ์มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการไว้

มาตรฐานครุภัณฑ์สามารถครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น

  1. มาตรฐานความปลอดภัย: การตรวจสอบว่าครุภัณฑ์มีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่เกิดอันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อผู้ใช้
  2. มาตรฐานความสามารถ: การตรวจสอบความสามารถหรือประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ว่าสามารถทำงานหรือใช้งานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหรือไม่

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

มาตรฐานครุภัณฑ์2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่

  1. มาตรฐานการใช้งาน: การกำหนดข้อกำหนดในการใช้งานครุภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้อง
  2. มาตรฐานการทดสอบ: การกำหนดวิธีการทดสอบครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมในการใช้งาน

การใช้ครุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานครุภัณฑ์สามารถช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการใช้งาน และควบคุมคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเปรียบเทียบคุณภาพและส่วนประสมที่เกี่ยวข้องของครุภัณฑ์ที่ต้องการใช้งาน ทำให้เลือกใช้ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานและเปรียบเทียบราคาได้ง่ายขึ้นด้วย

advertisement

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 คลิกที่นี่

หนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2565.pdf คลิกที่นี่

แบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ค.011และ ค.911บัญชีราคาฯ ฉบับ ธ.ค.65 (Edit).xlsx คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอสารมาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ คลิกที่นี่

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงบประมาณ 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มาตรฐานครุภัณฑ์2566 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชีครุภัณฑ์ จาก สำนักงบประมาณ 

Leave A Reply