วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566

advertisement

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566 สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566 ประกาศ ผล ครู ผู้ ช่วย สอ ศ 2566 มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

advertisement

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแตงตงเข็ ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี ความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นั้น

บัดนี้ การดําเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566

advertisement

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3

advertisement

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4

คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.09.10)

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

101 : ภาษาไทย
102 : ภาษาอังกฤษ
103 : สังคม
104 : คณิตศาสตร์
105 : พลศึกษา
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
107 : เคมี
108 : ชีววิทยา
109 : ฟิสิกส์
110 : กฎหมาย
201 : ช่างยนต์
202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
203 : ช่างเชื่อมโลหะ
205 : ช่างต่อเรือ
206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
211 : ช่างก่อสร้างและโยธา
212 : ช่างสำรวจ
213 : อุตสาหกรรมยาง
214 : สถาปัตยกรรม
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์
218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
222 : ตัวถังและสีรถยนต์ 
301 : การบัญชี
302 : การเลขานุการ

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566
303 : การเงินและการธนาคาร
304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
305 : การตลาด
307 : ธุรกิจสถานพยาบาล
309 : การจัดการโลจิสติกส์
310 : ภาษาจีน
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
403 : อารักขาพืช
404 : เกษตรศาสตร์
405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
406 : ช่างกลเกษตร
407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์
408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
503 : เครื่องประดับอัญมณี
507 : วิจิตรศิลป์
508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก
509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ
510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย
601 : อาหารและโภชนาการ
602 : อุตสาหกรรมอาหาร
603 : คหกรรมศาสตร์
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย
605 : เสริมสวย
701  : การท่องเที่ยว
702 : การโรงแรม

901: ยานยนต์สมัยใหม่

902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ 2566 ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ลิงก์ประกาศผลสอบครู อาชีวะ ปี 2566 จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments