วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
หน้าแรกคลังความรู้บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.2 ดาวน์โหลดที่นี่

บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.2 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.2 ดาวน์โหลดที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้เว็บไซต์ครูคูลมี บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.2 ซึ่งสามา่รถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ

advertisement

บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.2 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.2 ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดของบัญชีคำพื้นฐานของแต่ละชั้น

advertisement

๑.  บัญชีคำชั้นเด็กเล็ก  มีจำนวน  ๒๔๒  คำ  จำแนกเป็นคำนาม  จำนวน  ๑๗๕  คำ  จัดประเภทของคำได้  ๑๒  หมวด  คือ  หมวดที่เกี่ยวกับตำแหน่ง + อาชีพ  มี  ๑๕  คำ  เครือญาติ  มี  ๑๔  คำ  อวัยวะ  มี  ๒๒  คำ  เครื่องแต่งกาย – เครื่องนอน   มี  ๑๑  คำ  ดอกไม้มี  ๔  คำ  ผลไม้มี  ๑๘  คำ และสถานที่ มี ๑๒  คำ  คำกริยา  คำเชื่อม  และคำอื่นๆ  สิ่งของ  มี  ๒๗  คำ  พาหนะ  มี  ๔  คำ  และสถานที่  มี  ๑๒  คำ  คำกริยา  คำเชื่อม  และคำอื่นๆ  อีก  ๖๑  คำ
๒.  บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๗๐๘  คำ  มีลักษณะเป็นคำเดี่ยวง่ายทั้งหมด

๓. บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑,๐๙๘  คำ  เป็นคำเดี่ยวง่าย  จำนวน  ๓๕๗  คำ  คำประสมง่าย  จำนวน  ๔๑๕  คำ  และคำเดี่ยวยากจำนวน  ๓๒๗  คำ

๔.  บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑,๒๑๐  คำ  เป็นคำเดี่ยวง่าย  จำนวน ๓๔๐  คำ  คำประสมง่าย  จำนวน  ๒๘๘  คำ  คำเดี่ยวยากจำนวน  ๑๖๘  คำ  และคำประสมยาก  จำนวน  ๔๑๔  คำ

ประโยชน์ของบัญชีคำพื้นฐาน

๑.  ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย  ในแง่ของการกำหนดเนื้อหา  คือการกำหนดคำที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยแต่ละระดับชั้น

๒.  ใช้ในการพัฒนาหนังสือเรียน  แบบฝึกหัด  และหนังสือเสริมประสบการณ์ต่างๆ  โดยการนำคำไปใช้แต่งหนังสือและฝึกฝนทักษะ

๓.  ใช้ในการจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยที่จำเป็น  เช่น  บัตรคำแผนภูมิเสริมประสบการณ์ การสร้างเรื่องราวในการแสดงหุ่น  การเล่นเลียนแบบ  บทบาทสมมุติ  ฯลฯ

บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.2 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.2 ดาวน์โหลดที่นี่

advertisement

advertisement

ข้อเสนอแนะในการนำบัญชีคำพื้นฐานไปใช้

               ๑.  บัญชรคำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก  หรือบัญชีคำคุ้นตา  ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น  ๒๔๒  คำ  นั้น เ เป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง  การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่น  และในสถานการณ์ต่างๆ  การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไป  ควรอยู่ระหว่าง  ๑๐๐ – ๑๕๐  คำ  สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้  ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดคำหรือผัน  ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้นๆ

๒.  บัญชีคำพื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ -๓  ซึ่งมีจำนวนคำทั้งสิ้น  ๓,๐๑๖  คำ  เป็นคำที่ทดสอบความยากง่ายในการอ่านและการเขียนมาแล้ว  โดยคัดเลือกจากจำนวนคำของบัญชีคำแต่ละชั้นซึ่งนักเรียนใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง  ดังนั้นคำเหล่านี้จึงเป็นคำที่ควรเรียนในชั้นต่างๆ  ตามที่กำหนด  แต่การพิจารณานำคำไปใช้ในแต่ละชั้นควรพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง  โดยพิจารณาคำที่จำเป็นต้องใช้ในท้องถิ่นนั้นๆ  และตามสถานการณ์ต่างๆ  รวมทั้งพิจารณากำหนดจำนวนคำให้เหมาะสม

๓.  คำที่กำหนดใช้ในบัญชีคำพื้นฐานแต่ละชั้นไม่ควรถือเป็นหลักตายตัวมากนักควรปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม  คำในบัญชีคำชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  อาจปรับมาใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  ได้  ทั้งนี้ควรพิจารณาค่าความยากของการอ่านและการเขียนด้วยเพื่อให้การใช้คำเหมาะสมกับวัยและตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของนักเรียน  สำหรับคำบางคำที่ยากมาก  แต่มีความจำเป็นต้องใช้ในระดับชั้นนั้นๆ  ก็อาจนำมาใช้ได้  แต่ควรจะได้ชี้แจงให้ผู้สอนทราบว่าเป็นคำที่ยากสำหรับชั้นนั้นๆ  พร้อมทั้งเสนอแนะวิธีสอนไว้เป็นพิเศษด้วย

๔.  เขตการศึกษาแต่ละเขตหรือจังหวัดต่างๆ  ควรนำคำบัญชีคำพื้นฐานในระดับชั้นต่างๆ  ไปทดสอบค่าความยากของการอ่านและเขียน เพื่อจัดทำบัญชีคำอ่านและคำเขียน  ในเขตการศึกษาหรือจังหวัดของตน  และนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕.  การนำคำจากบัญชีคำพื้นฐานเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ  นอกจากจะใช้คำจากบัญชีคำพื้นฐานแล้ว  ควรพิจารณานำคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มประสบการณ์นั้นๆ  มาใช้ประกอบด้วย

 

ดาวน์โหลดไฟล์บัญชีคำพื้นฐาน ป.2

ลิงก์สำรองไฟล์บัญชีคำพื้นฐาน ป.2

ของคุณที่มาจาก : บัญชีคำพื้นฐาน ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1-6

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.2 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.3 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐาน ป.4 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.4 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐาน ป.5 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.5 ดาวน์โหลดที่นี่
บัญชีคำพื้นฐาน ป.6 บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ป.6 ดาวน์โหลดที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments