วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self...

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

advertisement

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service จาก คุรุสภา คลิกที่นี่ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2566  รูปแบบใหม่  ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567  แบบใหม่ จาก คุรุสภา

รวมคำถามการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 ดังนี้ค่ะ

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะดำเนินการได้เมื่อใด
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องยื่นภายใน 180 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแนบเอกสารหลักฐานและต้องชำระค่าธรรมเนียมก่อนเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติ

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อัตราค่าธรรมเนียมเท่าใด
อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท กรณีต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตหมดอายุจะต้องชำระค่าดำเนินการ กรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า ในอัตราเดือนละ 200 บาทแต่ไม่เกินสองพันบาท โดยนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุจนถึงวันที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

กรณีคณะกรรมการไม่อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
คุรุสภาจะจัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรับทราบ ผู้ยื่นคำขออาจอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการคุรุสภาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งการไม่ออกใบอนุญาต

คุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เลยหรือต้องยื่นคำขอ
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภทให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคุรุสภา พร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนด โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอัตราที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีเร่งด่วน ใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่วันทำการ
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนจะใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน 1 – 3 วันทำการ และเป็นไปตามมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดให้ขอเร่งด่วนไว้ 3 กรณี คือ

1) ใช้ในการสมัครสอบและจะหมดระยะเวลาการรับสมัคร

2) ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งที่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในวันที่บรรจุแต่งตั้ง

3) ต่อสัญญาจ้าง

ลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอะไรบ้าง
(1) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ มีอายุกี่ปี
มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่คุรุสภาออกใบอนุญาต

advertisement

ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรตามข้อบังคับนี้
คุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงที่ยังไม่หมดอายุ

(2) มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ผู้ที่สอบวิชาชีพครูผ่านแล้วก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2566 แต่ยังสอบไม่ผ่านวิชาอื่นสามารถเก็บผลการทดสอบไว้ได้หรือไม่
ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมิน ให้ใช้ผลการทดสอบและประเมินที่ผ่านเกณฑ์ในวิชานั้น ๆ เพื่อขอรับใบอนุญาตไว้ได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 คลิกที่นี่ (คุรุสภา)

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

advertisement

ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ รูปแบบใหม่ ปี 2567 (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง) ดังนี้ค่ะ

1.ให้ผู้ประสงค์ขอต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ เข้าไปที่ ระบบ KSP Self-Service คลิกที่นี่ *ทำการสมัครสมาชิก (สำหรับท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิก) โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ

2.เมื่อเข้าระบบ KSP Self-Service คลิกที่นี่ แล้ว ให้เลือกเมนู ใบอนุญาต>>ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต>>ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตครูชั้นสูง

3.ให้ท่านตรวจสอบกลุ่มวิชาเอกของท่าน โดยเลือกวิชาเอกที่ท่านจบการศึกษา แล้วกดตรวจสอบ

4.หลังจากขั้นตอนที่ 3 จะปรากฎข้อมูล ใบประกอบวิชาชีพเดิม และแสดงคุณสมบัติที่สามารถ ที่สามารถทำการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงได้  ให้คลิกที่ ดำเนินการ

5.จากนั้นให้เลือกสังกัดของท่าน และกรอข้อมูลดังภาพ สำคัญที่สุดคือข้อ 2 เนื่องจากท่านจะต้องหาเอกสารประกอบ รวมถึงระบุวันเวลาให้ชัดเจน  เลือกอย่างน้อย 3 กิจกรรม

6.รายการเอกสารอ้างอิง หรือ หลัฐานแนบดังนี้ เมื่อตรวจสอบว่าครบถ้วนแล้วให้กด บันทึกและส่งคำขอ

7.จากนั้นกด พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียม แล้วไปจ่ายเงินแล้วรอครับ อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบสถานะบ่อยๆ นะคะ เผื่อได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม

เอกสารขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ละไฟล์ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 2 MB เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว อัปโหลดเอกสารเสร็จแล้วก็กด ตกลง และให้เราไปจ่ายเงินผ่านที่ไหนก็ได้ เช่น 7/11 หรือ ไปรษณีย์ไทย และก็รอค่ะ และอย่าลืมหมั่นเข้ามาตรวจสอบ สถานะในเว็บด้วยนะครับ

ลิงค์เข้าระบบเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ แบบใหม่ 2567 คลิกที่นี่

ลิงค์เข้าระบบเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ แบบใหม่ 2567 คลิกที่นี่(ลิงก์สำรอง)

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2566 ลิงก์ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่าน KSP Self Service

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service จาก คุรุสภา คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2567 แบบใหม่ ขั้นตอนและวิธีการต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ชั้นต้น และ ชั้นสูง ปี 2567 ผ่านระบบ KSP Self Service จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments