วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566

advertisement

ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566

สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 ซึ่งท่านสามรถดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566

advertisement

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยปรับอัตราเงินอุดหนุนในรายการค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 22 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว
จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้
1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,734 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 867 บาท/คน
2) ระดับประถมศึกษา 1,938 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 969 บาท/คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,570 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,785 บาท/คน
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,876 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 1,938 บาท/คน

2.1 งบประมาณค่าหนังสือเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่อ เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้ มูลค่าหนังสือต่อชุด

ก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 656 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 650 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 653 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 707 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 846 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 859 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 808 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 921 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 996 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 1,384 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 1,326 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 1,164 บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี

ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566

3.1 งบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน หมายถึง อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ สีเทียน สีน้ำ ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรสำหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน อินเทอร์เน็ตซิมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนักเรียนพิการ ฯลฯ ในอัตราดังนี้

advertisement

ระดับก่อนประถมศึกษา 290 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 145 บาท/คน
ระดับประถมศึกษา 440 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 220 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน
ระดับ ปวช.1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 520 บาท/คน/ปี
– ภาคเรียนละ 260 บาท/คน

4.1 งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา 325 บาท/คน/ปี
ระดับประถมศึกษา 400 บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 500 บาท/คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 550 บาท/คน/ปี
ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 950 บาท/คน/ปี

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ค่าอุปกรณ์การเรียนปีการศึกษา 2566 แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว ประจำปีงบประมาณ 2566

ท่านสามารถสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากเว็บไซต์ของสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.bopp.go.th และเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th

ขอบคุณข้อมูลจาก ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เงินอุดหนุนรายหัว 2566 แนวทางการใช้เงินอุดหนุน การใช้เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments