วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่

advertisement

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตามโดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่
ครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่

 

advertisement

คุรุสภาประกาศ เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานตามแบบที่กำหนดไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนโยบายเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ได้ประกาศคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 14 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมจำนวนไม่เกิน 28 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ

รางวัลและจำนวนรางวัลที่จะได้รับ ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จำนวนไม่เกิน 28 คน (ประเภทละไม่เกิน 2 คน) แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1) “ระดับดีเด่น” (จำนวน 14 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละไม่เกิน 1 คน) รางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร และ

2) “ระดับดี” รางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 14 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

1) ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น

2) ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น

3) ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น

4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น

5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น

8) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น

9) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

10) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น

11) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)

12) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาจีน)

advertisement

13) ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษหรือการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น

14) ครูผู้สอนอาชีวศึกษาระดับ ปวช. ดีเด่น (วิชาสามัญและวิชาชีพ)

หน่วยงานทางการศึกษาใดเรียกประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันออกไป หากสอนในเนื้อหาวิชาลักษณะเดียวกัน ให้ถือเป็นประเภทเดียวกัน

คุรุสดุดี 2567 คุรุสภาประกาศรับคัดเลือก ผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

ตัวอย่างรางวัลคุรุสดุดี 2567 การเขียนขอรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี 2567 จาก คุรุสภา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย หรือขั้นพื้นฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันที่ออกประกาศนี้) และต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละประเภทที่เสนอผลงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันออกประกาศ เป็นผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เคยมีประวัติการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการทางคดีหรือการสอบสวนทางวินัยใด ๆ เป็นผู้มีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม และไม่เคยได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในระดับประเทศที่เสนอขอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

เกณฑ์การพิจารณาครูผู้สอนดีเด่น แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 2) ด้านนวัตกรรม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา/ตัวบ่งชี้ การคัดเลือกรางวัลคุรุสภาครูผู้สอนดีเด่นของแต่ละประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามที่คุรุสภากำหนด

การเสนอผลงานหรือเสนอชื่อขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น มี 2 วิธี คือ เสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อจากบุคคลอื่น หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรอง ซึ่งสามารถลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคนตามจำนวนที่เสนอขอได้ และผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้วต้องไม่ให้บุคคอื่นเสนอผลงานซ้ำอีก

ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานหรือได้รับการเสนอชื่อ จัดทำแบบรายงานประวัติและผลงานนวัตกรรม ตามที่คุรุสภากำหนด และส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่
ครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่

advertisement

 

วิธีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น มีดังนี้

1) การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ในจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จำนวนไม่เกิน 20 คน พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัดในจังหวัด ให้เหลือประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน เมื่อคัดเลือกเสร็จให้ประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด และส่งผลการคัดเลือกพร้อมเอกสารตามที่กำหนดไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการคัดเลือกต่อไป

2) การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ในกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาคัดเลือกแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ จำนวนไม่เกิน 20 คน พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกสังกัด (ในกรุงเทพมหานคร) ให้เหลือประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน เมื่อคัดเลือกเสร็จให้ประกาศรายชื่อและออกเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในกรุงเทพมหานคร

3) การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ให้ได้รับรางวัล สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร ให้ได้รับรางวัล “ระดับดีเด่น” และ “ระดับดี” ตามประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 คน จำนวน 14 ประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมจำนวนไม่เกิน 28 คน

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนธันวาคม 2567 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพถือเป็นที่สุด และกำหนดมอบรางวัลในงานวันครู ครั้งที่ 69 พ.ศ. 2568 หรือตามความเหมาะสม

สามารถดูประกาศฯ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ โทร. 0 2281 4843

ดาวน์โหลด ประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ที่นี่
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567

ขอบคุณข้อมูลจาก www.ksp.or.th

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 ฟรี คุรุสภามอบของขวัญหลักสูตรอบรมออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี 2567

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับครูผู้สอนดีเด่น 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่
ครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2567 คุรุสภาประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลดแบบฟรอมรับสมัครครูผู้สอนดีเด่น คลิกที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments