Browsing Tag

การประชุมคณะรัฐมนตรี

เงินอุดหนุนรายหัว 2566 แนวทางการใช้เงินอุดหนุน การใช้เงินอุดหนุน…

เงินอุดหนุนรายหัว 2566 แนวทางการใช้เงินอุดหนุน การใช้เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนรายหัว 2566 แนวทางการใช้เงินอุดหนุน การใช้เงินอุดหนุน…