วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาโรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่

โรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่

advertisement

โรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ โรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

โรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่
โรงเรียนปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2567 ความคืบหน้าล่าสุด ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 72 ปีการศึกษา 2567 สังกัด สพฐ. 

โรงเรียน หมายถึง สถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสาขา หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นที่ต้องการให้บุตรหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ใน ท้องถิ่นของตนเอง แต่ไม่มีโรงเรียนตั้งอยู่ก่อน ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนสาขา

ประเภทโรงเรียน หมายถึง การจัดประเภทโรงเรียนโดยแบ่งตามระดับการศึกษาที่จัดเป็นหลัก หรือตามวัตถุประสงค์ที่จัดการศึกษา แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1. ประถมศึกษา คือ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นหลัก แต่อาจ มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา หรือจัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

2. มัธยมศึกษา คือ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเป็นหลัก แต่อาจมี การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา หรือระดับประถมศึกษา

3. ศึกษาสงเคราะห์ คือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งจัดให้แก่บุคคลที่รัฐจำเป็นต้องให้การสงเคราะห์ เป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ที่เสียเปรียบทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ โดยจัดเป็นโรงเรียนเฉพาะ

4. การศึกษาพิเศษ คือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกาย จิตใจและความสามารถ โดยจัดเป็นโรงเรียนเฉพาะ

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3-6 ปี เพื่อเป็นการวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้ง ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพ และการอยู่ร่วมในสังคม โดยปกติใช้เวลาเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-2

การศึกษาระดับประถม หมายถึง การศึกษาภาคบังคับที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และความสามารถขั้นพื้นฐานโดยปกติใช้เวลาเรียน 6 ปี เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง การศึกษาภาคบังคับที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ ต่อจากระดับประถมศึกษา เพื่อให้รู้ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่ วัย โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี เริ่มตั้งมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง การศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามความถนัดและความสนใจเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพรวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและทักษะทางสังคมที่จำเป็น โดยปกติใช้เวลาเรียน 3 ปี เริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

advertisement

การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกาย จิตใจและ ความสามารถ โดยจัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะ

การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การศึกษาที่มุ่งจัดให้แก่บุคคลที่รัฐจำเป็นต้องให้การสงเคราะห์เป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ผู้ ยากไร้หรือผู้ที่เสียเปรียบทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ โดยจัดเป็นสถานศึกษาเฉพาะ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิด ภาคเรียนของของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2549

ตารางปิดเทอม 2567 และ วันปิดเทอม 2567

จากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิด ภาคเรียนของของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2549 มีรายละเอียดดังนี้ครับ

ข้อ 6 ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม และวันสิ้นปีการศึกษา คือวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป

ข้อ 7 ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาหนึ่งตามที่ กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

(1) ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม

(2) ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป

สถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น วันปิดเทอม ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนจะมีกำหนดการเปิดและปิดเทอม ทั้งภาคเรียนที่ 1/2566 และภาคเรียนที่ 2/2566 ดังนี้ครับ

เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม 2566 (โรงเรียนจะปิดเทอมให้นักเรียนหยุดตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566)

เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน 2567 (โรงเรียนจะปิดเทอมใหญ่ นักเรียนปิดเทอมเดือนไหน 2567 ซึ่งโรงเรียนจะ ให้นักเรียนหยุดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 15 พฤษภาคม 2567)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ เปิดเทอม  และ การปิดเทอม ปีการศึกษา 2566 (16พ.ค. 2566 – 31 มี.ค. 2567) ในปีการศึกษานี้ คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อยครับ

ขอบคุณที่มาจาก :  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการเปิดและปิด ภาคเรียนของของสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2549

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน

ปิดเทอม 2567 เทอม 2 วันไหน นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่

โรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่
โรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่

advertisement

โรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่
โรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่
โรงเรียน ปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่
โรงเรียนปิดเทอมใหญ่เดือนไหน 2567 นักเรียนเปิด-ปิดเทอมเดือนไหน 2567 ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2566 เช็กข้อมูลที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments