วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันแม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว...

แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567

advertisement

แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567

ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567  มาให้ทุกท่านได้ติดตามแม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567
แม่กองธรรมสนามหลวงผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก 2566  สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566   เช็คผลสอบนักธรรมตรี ปี 2566   คลิกที่นี่

ผลสอบนักธรรมโท  ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผลสอบธรรมศึกษา คลิกที่นี่

แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 ล่าสุด 

ธรรมศึกษา คืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับ แม่กองธรรมสนามหลวง

ธรรมศึกษา 2566 คือ การเรียน การสอน การสอบธรรมสนามหลวงสำหรับคฤหัสถ์หรือบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่บรรพชิต (พระภิกษุสามเณร) ซึ่งธรรมศึกษานั้นเป็นหลักสูตรนักธรรมสำหรับฆราวาส เรียกว่า “ธรรมศึกษา” ในปัจจุบันมีการเรียนทั้งหมด ๓ ชั้น คือ ธรรมศึกษาชั้นตรี,ธรรมศึกษาชั้นโท,และธรรมศึกษาชั้นเอก
เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง

“กล่าวว่า ธรรมศึกษา หมายถึง ข้อปฏิบัติที่เป็นหลักของชีวิต ดังนั้น ธรรมศึกษา ก็คือการศึกษาข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของทุกคนในโลกนี้ มิใช่เฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้น แต่ทุกคน ทุกศาสนาในโลก ต้องศึกษา ต้องรู้หลักปฏิบัติ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นความสุขความเจริญในชีวิต เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวม ประเทศชาติ และชาวโลก การเรียนธรรมศึกษาจึงต้องเรียนให้รู้ ให้สามารถพิจารณาให้เห็นจริงตามหลัก คือการมองให้รู้ว่า ปฏิบัติเช่นนี้แล้ว ได้ผลจริงหรือไม่ หรือปฏิบัติแล้ว เกิดประโยชน์เช่นไร” …อ้างที่

มีเนื้อหาการเรียนอย่างไร
ธรรมศึกษา มีเนื้อหาเช่นเดียวกับหลักสูตรการเรียนนักธรรมของพระภิกษุสามเณรในปัจจุบัน เว้นแต่วิชาวินัยบัญญัติที่ทรงกำหนดใช้ เบญจศีลเบญจธรรมในชั้นตรี ใช้อุโบสถศีลในชั้นโท และใช้กรรมบถ ๑๐ ในชั้นเอก

แม่กองธรรมสนามหลวง คืออะไร

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง (อังกฤษ: Central Dharma Testing Service Headquarters of Thailand) คู่กับสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของมหาเถรสมาคมซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลไทย มีหน้าที่หลักคือดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอกของชาติ และจัดให้มีการสอบไล่วัดผลประจำปีตามหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาที่เปิดสอนไปทั่วราชอาณาจักรไทยและต่างประเทศ

ธรรมศึกษา และ แม่กองธรรมสนามหลวง จัดทำขึ้นเพื่ออะไร

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อันมีผลต่อการส่งเสริมค่านิยมหลักในเรื่องความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความเป็นพลเมือง สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม ตลอดจนพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง

advertisement

เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนห่างไกลอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของสังคม

เพื่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนมีการสอบที่เป็นมาตรฐาน จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนอีกรูปแบบหนึ่ง

เช็คผลสอบนักธรรม ตรี โท เอก 66 ประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ที่นี่ ล่าสุด 4 ม.ค. 2567

เช็คผลสอบนักธรรม ตรี โท เอก 66 ประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567
แม่กองธรรมสนามหลวงผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567

advertisement

การสอบธรรมสนามหลวงในพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ ตรงกับวันปิยมหาราช ซึ่งเป็น อภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณต่อ ประเทศชาติและพระพุทธบวรศาสนาเป็นอเนกปริยาย พระมหาราชเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรง สร้างสรรค์บันดาลความเจริญวัฒนาให้ปรากฏแก่บ้านเมืองในทุกด้าน ทรงพระราชอุตสาหะ พระราชทานความรุ่งเรืองมาสู่การคณะสงฆ์ไทย และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจายไปทั่วโลก มีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีอักษรสยามเป็นครั้งปฐม ประการสำคัญยิ่งข้อหนึ่ง คือการที่ทรง อาราธนามอบถวายพระธุระให้เจ้าพระคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเป็นผู้นำฝ่ายพุทธจักร ในการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบแบบแผน ดังปรากฏ การสอบธรรมสนามหลวง เป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระปิยมหาราช อัครพุทธ ศาสนูปถัมภก ได้ทรงบุกเบิกร่วมกับพระเจ้าน้องยาเธอ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในรัชสมัยของพระองค์ อีกทั้งในสมัยต่อๆ มา ได้ร่วมกันวางรากฐานและสืบสานรักษาไว้ นับเป็นพระปิยมหาราชานุสรณ์ อันยิ่งใหญ่ ที่ยังสถาวรยั่งยืนมาตราบเท่าทุกวันนี้

นับแต่นั้นเป็นต้นมา สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ จึงทรงรับเป็นพระราชธุระ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้คณะสงฆ์จัดการสอบธรรมสนามหลวง ภายใต้การอำนวยการ ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โดยพร้อมเพรียงกันทั่วราชอาณาจักรและทั่วโลก การที่ท่าน ทั้งปวงได้มาจัดการสอบและร่วมการสอบในครั้งนี้ จึงนับเป็นอุดมฤกษ์และเป็นอุดมมงคล ไม่ว่าท่าน จะอยู่ในฐานะผู้บริหารจัดการ ผู้สอน ผู้เรียน หรือผู้สนับสนุน ทุกท่านต่างกำลังทำหน้าที่ของคนไทยที่ดี และชาวพุทธที่ดี ผู้พากเพียรสืบสานพระบรมราชปณิธานแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ตลอดจน พระปณิธานและปณิธานของบูรพาจารย์ ด้วยสรรพกำลังอันท่านตั้งจิตมั่นอุทิศถวายไว้แล้ว เป็นราชพลี และศาสนพลี เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที สมตามพระพุทธานุศาสนีที่ว่า “ความกตัญญ กตเวที เป็นพื้นภูมิของคนดี” ทุกประการ

และในบัดนี้แม่กองธรรมสนามหลวง 2566 ได้ประกาศผลสอบแล้ว โดยทุกท่านที่เข้าสอบสามารถเช็คผลสอบนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก 2566 ซึ่งเป็นผลสอบธรรมศึกษาประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566

เช็คผลสอบนักธรรม ตรี โท เอก 66 ประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ที่นี่ ล่าสุด 4 ม.ค. 2567

เช็คผลสอบนักธรรม ตรี โท เอก 66 ประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ที่นี่ (ลิงก์สำรอง)

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผลสอบนักธรรมตรี 2566 ตรวจผลแม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ ปี 66 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอก คลิกที่นี่ 

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับแม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567 หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

แม่กองธรรมสนามหลวง ผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567
แม่กองธรรมสนามหลวงผลสอบ 2566 เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอกประจำปี 2566 ที่สอบเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ล่าสุดประกาศแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 2567
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments