วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

advertisement

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. ใช้เช็คเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีการศึกษา 2567 (พ.ศ. 2568) ตรวจสอบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน คลิกที่นี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567 สังกัด สพฐ. ดาวน์โหลดที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุดโดยมีแนวคิดและหลักการในการดำเนินการ ดังนี้

advertisement

๑. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เป็นแนวทางหลักและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตามและตรวจสอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒566

2. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในด้านการศึกษารัฐบาลจะดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างอนาคต สร้างรายได้กระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และที่สำคัญที่สุดรัฐบาล จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

๓. แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ให้ความเห็นชอบในการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันได ต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙ โดยสาระสำคัญของแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญ นิยามศัพท์แนวทางการดำเนินการ และเกณฑ์การจัดสรรแนวทางการบริหารงบประมาณ ปฏิทินการดำเนินงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

advertisement

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

 

ข้อมูล เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนปีงบประมาณ 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่ ดังนี้ค่ะ

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลิงก์สำรอง

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักนโยบายและแผน สพฐ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments