วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12...

สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

advertisement

สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่ ซึ่ง  กทม. ได้เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ แย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สมัครสอบครูผู้ช่วย 2567 กรณีพิเศษ รวมลิงก์ประกาศตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.(สอบครูผู้ช่วย 67)คลิกที่นี่

สอบครูผู้ช่วย 2567  สังกัด สพฐ. ล่าสุด (ว 2/2567) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย คลิกที่นี่

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง รับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ที่กำลังศึกษาขั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ด้วยสำนักการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่ มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครระหว่าง กรุงเทพมหานครกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏฎธนบุรี

advertisement

อาศัยอำนาจตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมติ ก.ก. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0302/2470 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประกอบกับมติที่ประชุมการพิจารณากำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ในการคัดเลือกและการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/6566 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 และหนังสือส่วนบริหารอัตรากำลัง ที่ 4/2567 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567 จึงประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท จำนวน 730 อัตรา ดังนี้
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 100 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 อัตรา
กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 100 อัตรา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 100 อัตรา
กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 50 อัตรา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 50 อัตรา
กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 25 อัตรา
กลุ่มวิชาศิลปศึกษา – วาดเขียน จำนวน 20 อัตรา
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 อัตรา
กลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 20 อัตรา
กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 15 อัตรา
กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 10 อัตรา
กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 10 อัตรา
กลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 10 อัตรา

สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

advertisement

สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 2567 กทม. (สังกัด กรุงเทพหมานคร) ประกาศรับสมัครแล้ว สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 730 อัตรา สมัคร 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

เรื่องราวที่น่าสนใจ ประกาศตำแหน่งว่าง สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 รวมลิงก์ประกาศตำแหน่งว่างสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. (ครูผู้ช่วย 67) คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments