วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาวันครู 2567 ครั้งที่ 68 คําขวัญวันครู ปี 67 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

วันครู 2567 ครั้งที่ 68 คําขวัญวันครู ปี 67 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

advertisement

วันครู 2567 ครั้งที่ 68 คําขวัญวันครู ปี 67 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ วันครู 2567 ครั้งที่ 68 คําขวัญวันครู ปี 67 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

วันครู 2567 ครั้งที่ 68 คําขวัญวันครู ปี 67 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
วันครู2567 ครั้งที่ 68 คําขวัญวันครู ปี 67 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

 

advertisement

รื่องราวที่เกี่ยวข้อง คําขวัญวันครู 2567 ครั้งที่ 68 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

อวยพรวันครู 2567 ครั้งที่ 68 คำอวยพรและคำคม เนื่องในวันครูแห่งชาติ Happy Teacher’s Day คลิกที่นี่

วันครู 2567 ครั้งที่ 68 คําขวัญวันครู ปี 67 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
วันครู2567 ครั้งที่ 68 คําขวัญวันครู ปี 67 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

advertisement

วันครู 2567 ครั้งที่ 68 คําขวัญวันครู ปี 67 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ
วันครู2567 ครั้งที่ 68 คําขวัญวันครู ปี 67 และคำขวัญวันครูทุกปี เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ

 

advertisement

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2567 : โดยนายเศรษฐา ทวีสิน คือ ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2566 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2565 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2564 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2563 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2562 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2561 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2560 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2559 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ เจ้าของคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2558 : เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จังหวัดอ่างทอง คือ เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2557 : นายธีธัช บรรณะทอง คือ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2556 : นายสะอาด สีหภาค คือ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2555 : นางสาวขนิษฐา อุตรโส คือ บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2554 : นางกนกอร ภูนาสูง คือ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2553 : นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์ คือ น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2552 : นางนฤมล จันทะรัตน์ คือ ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2551 : นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม คือ ครูของแผ่นดิน เลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพล ชนบูชา
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2550 : นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์ คือ สิบหกมกรา เทิดทูน “พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู”
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2549 : นางพรรณา คงสง คือ ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2548 : นายประจักษ์ หัวใจเพชร คือ ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบุชาครู
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2547 : นางสาวพรทิพย์ ศุภกา คือ ครู คือ พลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2546 : นางสมปอง สายจันทร์ คือ ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2545 : นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี คือ สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2544 : นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์ คือ พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2543 : นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล และ นายประจักษ์ เสตเตมิ คือ ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี?สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2542 : นายปัญจะ เกสรทอง และ นางเซียมเกียว แซ่เล้า คือ ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2541 : นายชุมพล ศิลปอาชา คือ ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2540 : นายสุขวิช รังสิตพล คือ ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและน้ำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2539 : นายสุขวิช รังสิตพล คือ ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2538 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร คือ อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2537 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร คือ ครู คือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2536 : นายสัมพันธ์ ทองสมัคร คือ ครู คือ นักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2535 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ คือ ครู คือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2534 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ คือ ครู คือ ผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2533 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ คือ ครู คือ ผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2532 : พลเอกมานะ รัตนโกเศศ คือ ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2531 : นายมารุต บุญนาค คือ ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2530 : นายมารุต บุญนาค คือ ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2529 : นายชวน หลีกภัย คือ ครู คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าและอยู่รอดปลอดภัย
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2528 : นายชวน หลีกภัย คือ การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดี มีคุณธรรมระดับสูงกว่าบุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจ เมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครูทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิดผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2527 : นายชวน หลีกภัย คือ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2526 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ คือ อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2525 : ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ คือ ครูนั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จีงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2524 : ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต คือ ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผน อันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย
คำขวัญวันครู พ.ศ. 2523 : ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ คือ เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู

 

ขอบคุณที่มาจากรัฐบาลไทย คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจ เอกสารย้ายครู 2567  สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ตัวอย่างเอกสารประกอบการเขียนย้าย ครู ประจำปี 67 รอบที่ 1  มกราคม 2567 รอบที่ 2 กรกฎาคม 67 ไฟล์ Word Doc. แก้ไขได้ คลิกที่นี่

ตําแหน่งว่างรับย้ายครู 2567 และประกาศตำแหน่งว่างรับย้ายครู 67 ระหว่างวันที่ 11 – 31 มกราคม 2567 สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments