วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี...

ระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่

advertisement

ระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่ โดยเปิดระบบ ตั้งแต่ 14 ก.พ. ถึง 14 มี.ค. 2567 แยกตามภูมิภาคเพื่อให้คุณครูบันทึกข้อมูลผลการสอบของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 ดังนี้

advertisement

ระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่
ระบบnt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ntaccess 2566 ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2565  ntaccess 2567 ระบบนำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566  คู่มือประเมิน NT ป.3 ปีการศึกษา 2566 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ที่จะสอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

NT Access 2567 เป็นโปรแกรมที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสอบให้แก่บุคคลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้เรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์สอบ และหน่วยงานต้นสังกัด โดยในแต่ละหน่วยงานสามารถเข้ามาบริหาร จัดการในระบบได้

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการการทดสอบหลาย ๆ ประเภท เช่น การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) การทดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย สำหรับชาวต่างประเทศ ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการสอบ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการสอบที่เป็นระบบ น่าเชื่อถือสะดวก และมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการสอบต่าง ๆ ทั้งนี้ สำนักทดสอบทางการศึกษาได้พัฒนาระบบ NT Access เพื่อใช้เป็นระบบบริหารจัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ที่มีความทันสมัย สะดวก เป็นมิตรกับผู้ใช้และน่าเชื่อถือขึ้นซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการสอบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การสอบ NT คือออะไร?

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) หมายถึง การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดสอบโดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย (Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สอบ NT ไปเพื่ออะไร?
เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยทดสอบความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ด้านภาษาไทย(Thai Language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการทดสอบ NT ?
กลุ่มเป้าหมายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 8 สังกัด ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ5) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6) สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7) สำนักการศึกษาเมืองพัทยาและ 8) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ปีการศึกษา 2564 โดยให้สถานศึกษาดำเนินการประเมินผู้เรียนตามความสมัครใจ

การจัดสอบ NT ป.3 จัดสอบช่วงไหน ?

โดยปกติแล้วการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 จะจัดการทดสอบในระหว่างช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ของแต่ละปี โดยจะมีการกำหนดปฏิทินเพื่อให้โรงเรียนต่างๆวางแผนในการดำเนินการสอบ และรายงานข้อมูลผลการสอบทางช่องทางออนไลน์ ในระบบ NT ACCESS

ประกาศผลการทอสอบ NT ตอนไหน ผ่านช่องทางใด?

การประกาศผลสอบเอ็นที นั้นในแต่ละปีการศึกษาจะมีการกำหนดวันที่ในการประกาศผลที่ชัดเจน กรณีปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมาได้กำหนดการประกาศผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 โดยจะประกาศผลผ่านช่องทางออนไลน์คือ เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการสอบ NT ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

ใครบ้างที่สามารถตรวจสอบผลสอบเอ็นทีได้?

advertisement

ไม่ว่าใครๆก็สามารถเข้าดูข้อมูลคะแนนผลการทดสอบได้ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครองนักเรียน คุณครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้ที่มีข้อมูลเลขบัตรประชาชนของนักเรียนที่เข้าทดสอบในแต่ละปีการศึกษา

ระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่
ระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่

advertisement

 

ลิงก์ระบบนำส่งคะแนนสอบRT 2567 nt access คลิกที่นี่

ลิงก์ระบบบริหารจัดการการสอบ RT NT nt access 2567 คลิกที่นี่

ผลสอบ rt 2567 (ปีการศึกษา 2566)  คลิกที่นี่

nt access ระบบประกาศผลสอบ  คลิกที่นี่

โรงเรียนจะต้องนำเข้าผลการประเมิน RT ป.1 และยืนยันข้อมูลผ่านระบบ nt access ดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 14 – 17 ก.พ. 2567
ภาคกลาง นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. – 21 ก.พ. 2567
ภาคเหนือ นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 22 – 25 ก.พ. 2567
ภาคใต้ นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 26 – 29 ก.พ. 2567

โรงเรียนจะต้องนำเข้าผลการประเมิน NT ป.3 และยืนยันข้อมูลผ่านระบบ nt access ดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำส่งคะแนนสอบ NT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2567
ภาคกลาง นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 3 มี.ค. – 6 มี.ค. 2567
ภาคเหนือ นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 7 – 10 มี.ค. 2567
ภาคใต้ นำส่งคะแนนสอบ RT ผ่านระบบnt access ระหว่างวันที่ 11 – 14 มี.ค. 2567

ลิงก์ระบบนำส่งคะแนนสอบRT 2567 nt access คลิกที่นี่

ลิงก์ระบบบริหารจัดการการสอบ RT NT nt access 2567 คลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม nt access ระบบประกาศผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 (ปีการศึกษา 2566) 

คู่มือระบบ nt access ระบบการจัดสอบและรายงาน ผลสอบ NT ป.3 และ RT ป.1 คลิกที่นี่

ระบบ nt access 2567 ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

 

ระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่
ระบบnt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่
ระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่
ระบบnt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่
ระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่
ระบบnt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่
ระบบ nt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่
ระบบnt access (ปีการศึกษา 2566 ) ลิงก์ระบบรประกาศการผลสอบ NT ป.3 RT ป.1 ปี พ.ศ. 2567 และ นำส่งคะแนนสอบ RT ป.1 และ NT ป.3 คลิกที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments