วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข้อสอบมาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10...

มาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่

advertisement

มาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีดค่ะ วันนีทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เช็ค เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

advertisement

มาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่
มาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เฉลย ข้อสอบโอเน็ตปี 2567 รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย  คลิกที่นี่  เช็คคะแนน onet 2567 ป.6 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2567 

คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net  คลิกที่นี่

เช็คเฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่ ซึ่งตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ซึ่งชั้น ป.6 สอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น ในขณะนี้ สทศ. ยังไม่ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ม.3 มาเผยแพร่ทางเว็บไซต์แต่อย่างใด เราจึงได้รวบรวม เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 2567 ปีล่าสุด ป.6 ม.3 ที่มีการเผยแพร่ทางโลกออนไลน์มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทาง อย่างไรก็ดีข้อมูลข้อสอบโอเน็ต พร้อมเฉลย จะประกาศอย่างเป็นทางการจากสทศ.อีกครั้งนะครับ

O-NET คืออะไร

O-NET (Ordinary National Educational Test) คือการสอบทางการศึกษาที่มีการดำเนินการในประเทศไทย เป็นการทดสอบความรู้และทักษะทางการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดความรู้และทักษะของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาของประเทศ สอบ O-NET จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (สพฐ.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสวัสดิการการศึกษา ข้อสอบ o-net ป.6 2565 พร้อมเฉลย มีทั้งการสอบทางเลือก (Selective Test) และการสอบทางวิชาชีพ (Professional Test) โดยการสอบเลือกต้องการให้นักเรียนเลือกทำข้อสอบในรายวิชาที่สอบตามหลักสูตรการศึกษา ส่วนการสอบวิชาชีพเป็นการสอบในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและเหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเอง

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

วัตถุประสงค์ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 ม.6

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

กำหนดการสอบโอเน็ตปี 2567 (o-net) ปีการศึกษา 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือ ป.6 กำหนดการสอบ o-net คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ม.3 กำหนดการสอบ o-net คือ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ม.6 กำหนดการสอบ o-net คือ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 และ วันที่ 2-3 มีนาคม 2567

มาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่
มาแล้ว ฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่

advertisement

ตรวจสอบเฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย  ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 ตามรายวิชา ดังนี้ค่ะ

ข้อสอบโอเน็ตป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา ภาษาไทย จากเพจ สื่อการสอนภาษาไทย By ครูแพร

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา คณิตศาสตร์ จากเพจ พ่อมดคณิตศาสตร์ 

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา วิทยาศาสตร์ จากเพจ Koala Class Student’s B 

เฉลยข้อสอบโอเน็ต ป.6 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา ภาษาอังกฤษ จากเพจ แบ่งปันสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 

ตรวจสอบเฉลยข้อสอบโอเน็ต ม.3 ปี 67 พร้อมเฉลย  ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 o-net 2567 ตามรายวิชา ดังนี้ค่ะ

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.3 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา ภาษาไทย จากเพจ สื่อการสอนภาษาไทย By ครูแพร 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.3 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา วิทยาศาสตร์ จากเพจ ครูวุฒิ สอนวิทย์ 

advertisement

 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.3 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา คณิตศาสตร์ จากเพจ Koala Class Student’s B 

 

เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.3 ปี 67 พร้อมเฉลย วิชา ภาษาอังกฤษ จากเพจ เข้าสังคม 

เฉลยข้อสอบ o-net 67 ป.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2567 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต2567 ป.6 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต 2567ป.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต 2567ป.6 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

เฉลยข้อสอบ o-net 67 ม.3 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต2567 ม.3 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

เฉลยข้อสอบo-net 67 ม.6 ปีการศึกษา 2565 ที่ใช้สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2566

ข้อสอบโอเน็ต67 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบโอเน็ต67 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต67ม.6 พร้อมเฉลย วิชาภาษาไทย

ข้อสอบโอเน็ต67ม.6 พร้อมเฉลย วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบโอเน็ต67 ม.6 พร้อมเฉลย วิชาสังคมศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เฉลย ข้อสอบโอเน็ตปี 2567 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565 

มาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่
มาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรกันบ้างกับมาแล้ว เฉลยข้อสอบโอเน็ตปี 67 (ปีการศึกษา 2566) รวมข้อสอบ o-net ป.6 ม.3 ม.6 ที่ใช้สอบเมื่อวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศผล ในเดือน มีนาคม 2567 ตรวจสอบโอเน็ต 2567 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments