วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกคลังความรู้มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่

advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่ สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่
มาตรฐานครุภัณฑ์2566 คอมพิวเตอร์ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง ดาวน์โหลด ทีนี่

 

advertisement

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออก ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ล่าสุด ประจำปี พ.ศ.2566 (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) โดยใช้เป็น เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2566 ได้เลยค่ะ รายละเอียดดังนี้ แนวทางการพิจารณาเบื้องต้น
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ทุรกันดาร หรือ พื้นที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจําเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
4. คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ํา (Minimum Requirement) ในการจัดซื้อ ควรกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการ ภายในราคาที่กําหนด
5. หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้

 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง บัญชีครุภัณฑ์ 2567 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2567 การจัดตั้งงบ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

advertisement

ราคากลางวัสดุก่อสร้าง 2566 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง สพฐ. ปีงบประมาณ 2567

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2568 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 68 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลด คลิกที่นี่

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

advertisement

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
(3) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มาตรฐานครุภัณฑ์2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงบประมาณ 

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานครุภัณฑ์ 2566 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 66 กรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2565 ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อัตราเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการ 2566 เบิกได้เท่าไหร่ ใช้หลักฐานอะไร ตรรวสอบอัตราเบิกค่าเล่าเรียนบุตร คลิกที่นี่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments