วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศ ผล สอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET...

ประกาศ ผล สอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

advertisement

ประกาศ ผล สอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศ ผล สอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ สทศ. จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566)  คลิกที่นี่

advertisement

ประกาศ ผล สอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
ประกาศ ผลสอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 คลิกที่นี่ เช็คคะแนน onet 2567 ม.3 ที่สอบเมื่อ 11 ก.พ. 2567  คลิกที่นี่

ผลสอบ v-net 2566 (ปีการศึกษา 2566) อาชีวศึกษา  รายบุคล รายโรงเรียน คลิกที่นี่

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test : V-NET)
V-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)

ประกาศ ผล สอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
ประกาศ ผลสอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

advertisement

ลิงก์ประกาศผลสอบ V-NET 2567 คลิกที่นี่

วัตถุประสงค์ของการสอบ V-NET
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(vocational National Educational Test:V-NET) มีวัตถุประสงค์ในการจัดสอบ ดังนี้
เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

ประกาศ ผล สอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
ประกาศ ผลสอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

 

ลิงก์ประกาศผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล คลิกที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบ V-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายโรงเรียน คลิกที่นี่

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test: V-NET) มีวัตถุประสงค์ของการทดสอบเพื่อ

1. เพื่อทดสอบความรู้และประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพ ทักษะในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

3. เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าสอบจะได้รับหลังการทดสอบ ได้แก่
1. ผลการทดสอบ V-NET

2. ประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (DL) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

advertisement

3. วุฒิบัตรสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณีผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ

สถานศึกษา

สถานศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการจัดสอบผ่านทาง www.niets.or.th และเตรียมความพร้อมการใช้ระบบดิจิทัลในการทดสอบให้กับนักศึกษา ผ่านทาง http://ndt.niets.or.th/

ผู้เข้าสอบ

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ ผ่านทาง www.niets.or.th

2. เตรียมบัตรแสดงตนและอุปกรณ์การสอบให้พร้อม

3. เดินทางไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

4. เข้าสอบและปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
ประกอบด้วย ปากกา

หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ
บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ยังไม่หมดอายุ)

ประกาศ ผล สอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
ประกาศ ผลสอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
ประกาศ ผล สอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่
ประกาศ ผลสอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบ V-NET 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์สำรองประกาศผลสอบ V-NET 2567 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

รื่องราวที่เกี่ยวข้อง คะแนนโอเน็ต 2567 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6  คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 คลิกที่นี่

คะแนนโอเน็ต 67 (ปีการศึกษา 2566) ป.6 ม.3 ม.6 ท่านสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ที่สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567   และจะประกาศผลคะแนนโอเน็ต ในเดือน มีนาคม 2567 คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ กับประกาศ ผล สอบ v net 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคล รายโรงเรียน ท่าสามารถตรวจสอบประกาศผลสอบ V-NET 67 ที่จะประกาศผลสอบ V-NET ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments