วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 รวมจำนวน 11,127 คน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 รวมจำนวน 11,127 คน

advertisement

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 รวมจำนวน 11,127 คน

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 รวมจำนวน 11,127 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 รวมจำนวน 11,127 คน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู2566 ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 รวมจำนวน 11,127 คน

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 กำหนดการและปฏิทิน สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 27 ม.ค. 2567 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 ที่จะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพครู ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ขั้นตอนการสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ครั้งที่ 1/2567 เปิดรับสมัคร 21 ม.ค. 2567 – 27 ม.ค. 2567 คลิกที่นี่

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 ลิงก์ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่าน KSP Self Service

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 11,127 คน

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้กำหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 และ 23 – 24 ธันวาคม 2566 และกำหนดให้ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในการประชุมครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 และคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ได้มีมติรับรองและเห็นชอบผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ดังกล่าว ดังนี้ 1) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2,249 คน และ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 8,878 คน รวมจำนวน 11,127 คน

advertisement

ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ สามารถใช้ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ หากเกินกำหนด ถือว่าผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ นั้นสิ้นสุดลง ต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ใหม่ หากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่า ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินฯ ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือผลการทดสอบและประเมินฯ ไม่ถูกต้อง คณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภา สามารถยกเลิกผลการทดสอบและประเมินฯ ของผู้นั้นได้ และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคุรุสภาถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถตรวจสอบคะแนนของตนเองผ่านระบบ KSP self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ https://selfservice.ksp.or.th

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 รวมจำนวน 11,127 คน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครู2566 ครั้งที่ 1/2566 และ ครั้งที่ 2/2566 รวมจำนวน 11,127 คน

advertisement

 

การยื่นคำร้องขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถยื่นคำร้องฯ ผ่านทางเว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบ https://ksp66.thaijobjob.com หรือ https://ksp662.thaijobjob.com ตามที่ได้ทำการสมัครเข้ารับการทดสอบไว้ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567 โดยการยื่นคำร้องต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู และต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทั้ง 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอรับบริการดูกระดาษคำตอบต้องรวมสำเนาบัตร ทั้ง 2 รายการ ให้เป็นไฟล์เดียวกัน และเป็นไฟล์ประเภท .pdf ขนาดไม่เกิน 1 MB เท่านั้น กรณีกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน แนบเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ลงนามรับรองสำเนา ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอสงวนสิทธิในการไม่ให้บริการดูกระดาษคำตอบ แล้วจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 26 มกราคม 2567 และให้บริการดูกระดาษคำตอบ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในวันที่ 29 มกราคม 2567 ทั้งนี้ ผู้รับบริการฯ ที่ไม่สามารถมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย หรือไม่มีบัตรแสดงตน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถือว่าผู้รับบริการฯ สละสิทธิในการรับบริการดูกระดาษคำตอบ

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โทร. 0 2280 0048

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครูครั้งที่ 1/2566 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพครูครั้งที่ 2/2566 คลิกที่นี่

ดาวน์โหลด!! ประกาศ เรื่อง การให้บริการดูกระดาษคำตอบสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ประจำปี พ.ศ. 2566

 

ขอบคุณข้อมูลจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่น่าสนใจ สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 2567 ปฏิทินแนวทางรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ สังกัด สพฐ. ตาม (ว1/2567)

คะแนนโอเน็ต 66 ป.6 ม.3 ม.6 (ปีการศึกษา 2566) สอบเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments