วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566...

ประกาศผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

advertisement

ประกาศผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ประกาศผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบB-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวช้อง B-NET คืออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ B-NET ตรวจสอบข้อมูล B-NET คลิกที่นี่

แม่กองธรรมสนามหลวง เช็คผลสอบนักธรรมตรี โท เอก ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

การสอบB-NET ปีการศึกษา 2566 คืออะไร

B-NET หรือ Buddhism National Educational Test คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในรายวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมี สทศ หรือสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ

วัตถุประสงค์ B-NET 2566 คืออะไร

1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
4. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น เช่น การศึกษาวิจัย การให้ทุนการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ นำไปกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายและวิชาในการทดสอบ B-NET 2567

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เน้นนักธรรมชั้นตรี-โท) และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นนักธรรมชั้นโท-เอก) วิชาที่สอบจำนวน 4 วิชา ประกอบด้วย วิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวินัย

ประโยชน์ของการสอบ B-NET 67

ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ

B-NET สำคัญอย่างไร

การสอบ B-NET นั้น อย่างที่เราได้ทราบกันแล้วว่าเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนในรายวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย ตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น การสอบจะมีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังสามารถประเมินผลในระดับชาติได้อีกด้วย นั่นหมายถึงว่า การปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ในระดับโรงเรียน แต่ยังสามารถนำไปพัฒนาในวงกว้างได้อีกด้วย รวมไปถึงหากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหลักสูตรใด ต้องการรับผู้สมัครเรียนที่มีทักษะด้านนี้ก็สามารถนำไปกำหนดเป็นเกณฑ์การรับสมัครได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นการสอบในระดับชาติ เป็นข้อสอบกลางที่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจะได้สอบด้วยข้อสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

B-NET ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง

advertisement

การสอบ B-NET มีการจัดสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละระดับมีรายวิชาที่ต้องสอบ ดังนี้

ระดับชั้น                               วิชาที่สอบ                                                            เวลาในการทำข้อสอบ
มัธยมศึกษาตอนต้น             ภาษาบาลี (รหัสวิชา 383)                                           120 นาที
ธรรม พุทธประวัติ วินัย (รหัสวิชา 384)                        180 นาที
ภาษาบาลี (รหัสวิชา 393)                                            120 นาที
มัธยมศึกษาตอนปลาย        ธรรม พุทธประวัติ วินัย (รหัสวิชา 394)                         180 นาที

เนื้อหาการสอบ (Test Blueprint) และจำนวนข้อสอบ บีเน็ต 67 ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบB-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่

advertisement

 

วิธีดูผลสอบ บีเน็ต 67 รายบุคคล และ รายโรงเรียน (ปีการศึกษา 2566) เมื่อเข้าลิงก์ดูผลสอบแล้ว ให้กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศผลสอบ b-net 2566 ม.ต้น รายบุคคล คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx

ประกาศผลสอบ b-net 2566 ม.ต้น รายโรงเรียนคลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ b-net 2566 รายบุคคล ม.ปลาย คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ b-net 2566 ม.ปลาย รายโรงเรียน คลิกลิงก์นี้ครับ (รอประกาศผลวันที่ 28 ก.พ. 2567)

http://www.allnetresult.niets.or.th/BNET/AnnouncementWeb/Login.aspx

ประกาศผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่
ประกาศผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี

 

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

รื่องราวที่เกี่ยวข้อง ผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) รายบุคคล รายโรงเรียน  คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับประกาศผลสอบ B-NET 2567 (ปีการศึกษา 2566) ม.ต้น ม.ปลาย ประกาศวันไหน เช็กข้อมูล ประกาศผลสอบ b-net 2566 วันที่ 28 ก.พ. 67 ได้ที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments