วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567...

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

advertisement

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่ ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู จาก คุรุสภา  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

advertisement

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่2/2567)   อบรมออนไลน์ คุรุสภามอบของขวัญวันครู  ไม่จำกัดจำนวน ประจำปี 2567

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)
สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบฯ ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) และได้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 จะมีอีเมลแจ้งวิธีการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ ถึงท่านต่อไป
ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ (เพิ่มเติม) ได้ที่ https://www.ksp.or.th/2024/02/12/49272/
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

advertisement

ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2567
ข้อ ๑๓ ของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 กําหนดให้การออก ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ตามกลุ่มวิชาที่ขอรับใบอนุญาตจะออกให้แก่ผู้ยื่นคําขอที่ตรวจสอบคําขอ แล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งผ่านการทดสอบ
และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากําหนด
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 7 ข้อ 8 (ก) ข้อ 12 ข้อ 13 และ ข้อ 22 ของประกาศคณะกรรมการ คุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2566 ประกอบกับ ข้อ 1 และ ข้อ 3 ของประกาศคณะอนุกรรมการอํานวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง กําหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ กระดาษ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2567 กําหนดให้มีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จํานวน 5 รอบ ได้แก่
รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00๐ น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2567 ให้เป็นไปตามประกาศสํานักงาน เลขาธิการคุรุสภา
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการทดสอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงกําหนดระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไข การลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2567 รวมทั้งการปฏิบัติอื่น ๆ ของผู้เข้ารับการทดสอบไว้ ดังต่อไปนี้

รายละเอียด ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล  รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

advertisement

ลิงก์ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2567 ประกาศผลวันที่ 29 มี.ค. 2567 เช็กที่นี่

“สำหรับคำถามที่ว่า ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 67 ประกาศวันไหน : คำตอบคือคุรุสภาจะประกาศผลการทดสอบ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567″

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) ประกาศ 29 มี.ค. 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่

ลิงก์ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ประกาศ 29 มี.ค. 2567 คลิกที่นี่

 

ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567(ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
ประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ด้านการปฏิบัติงานและ การปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 2,630 คน
ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ครั้งที่ 1/2567 ที่
ดูประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ฉบับย้อนหลัง ที่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ขอบคุณเนื้อหาจาก คุรุสภา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อบรมออนไลน์วันครู 2567 ครั้งที่ 68 รับเกียรติบัตรฟรีจากคุรุสภา เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ปี 2567 คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับบริการดูกระดาษคำตอบ 2566 (1/66,2/66) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู  คลิกที่นี่

ผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 การทดสอบประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1/2566 และ 2/2566 (เพิ่มเติม) ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 (ครั้งที่ 1/2567) จะประกาศผลสอบใบประกอบวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู วันที่ 29 มีนาคม 2567 จาก คุรุสภา คลิกที่นี่ตาม ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพครู หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านคะ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments