วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567...

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67

advertisement

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67 ซึ่งในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผู้สอบทั้งสิ้น 157,001  คน โดยมีรายละเอียดอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร ดังนี้

advertisement

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67
ประกาศผลสอบนานาชาติ2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา

ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67
ประกาศผลสอบนานาชาติ2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67

advertisement

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67
ประกาศผลสอบนานาชาติ2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67

ปฏทินสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

รับสมัครนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 บนเว็บไซต์นี้ https://imso.obec.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มกราคม 2567

-ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน หากไม่ถูกต้องให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2567

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

-พิมพ์บัตรประจำตัวสอบของนักเรียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

-สอบแข่งขันทางวิชาการ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

-ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ วันที่ 25 มีนาคม 2567

advertisement

คุณสมบัตินักเรียนที่ สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสอง ระดับประเทศ / รอบสาม ระดับนานาชาติ)
5.1 คุณสมบัตินักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ.2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
5.1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานที่สมัครสอบ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป จําแนกตามระดับของผู้เข้าสอบ ดังนี้
– ระดับประถมศึกษา ใช้ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
– ระดับมัธยมศึกษา ใช้ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ ต้องผ่านการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157,001  คน
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบวชิการนานาชาติ 2567 แล้ว คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อเข้าสอบและพิมพ์บัตร คลิกที่นี่

 

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ (ภายใน 25 มี.ค. 67)

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ (ภายใน 25 มี.ค. 67)

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ (ภายใน 25 มี.ค. 67)

คุณสมับตินักเรียนที่ สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นนักเรียนกําลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3ในปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
3) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4–6
1.3 นักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ. 2567
1.4 นักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น
2 คุณสมบัตินักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ.2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)
2.1 นักเรียนผ่านการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน
2.2 นักเรียนมีความพร้อมสมัครใจ ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) และต้องได้รับการยืนยันจากสถานศึกษาต้นสังกัด โดยผ่านทางระบบออนไลน์ https://imso.obec.go.th ตามกําหนดปฏิทินการแข่งขัน
3 คุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบสาม ระดับนานาชาติ)

3.1 ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเรียงลําดับคะแนนตาม จํานวนนักเรียนและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในแต่ละเวทีการแข่งขัน ระดับนานาชาติ

3.2 ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและสถานศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
3.3 ต้องมีเวลาเรียนในการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เวลาการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67
ประกาศผลสอบนานาชาติ2567 (ประจำปี พ.ศ. 2567) ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67

 

ผลสอบนานาชาติ 2567 ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 รอบแรก ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ประกาศผลสอบนานาชาติ 2567 ภายใน 25 มี.ค. 67

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments