วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกคลังความรู้ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67

advertisement

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67

สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67  โดยมีรายละเอียดอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร ดังนี้

advertisement

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2567 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67

advertisement

 

คุณสมบัตินักเรียนที่ สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / รอบสอง ระดับประเทศ / รอบสาม ระดับนานาชาติ)
5.1 คุณสมบัตินักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ.2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
5.1.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานที่สมัครสอบ ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป จําแนกตามระดับของผู้เข้าสอบ ดังนี้
– ระดับประถมศึกษา ใช้ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
– ระดับมัธยมศึกษา ใช้ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ ต้องผ่านการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

ตรวจรายชื่อนักเรียนสอบรอบแรก การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157,001  คน
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบวชิการนานาชาติ 2567 แล้ว คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อเข้าสอบและพิมพ์บัตร คลิกที่นี่

 

advertisement

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ (ภายใน 25 มี.ค. 67)

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ (ภายใน 25 มี.ค. 67)

ลิงก์ประกาศผลสอบ แข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ (ภายใน 25 มี.ค. 67)

คุณสมับตินักเรียนที่ สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นนักเรียนกําลังศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3ในปีการศึกษา 2566 ดังนี้

1) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
2) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
3) วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4–6
1.3 นักเรียนต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ. 2567
1.4 นักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติได้เพียง 1 วิชา เท่านั้น
2 คุณสมบัตินักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ.2567 (รอบสอง ระดับประเทศ)
2.1 นักเรียนผ่านการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง หรือเหรียญเงิน
2.2 นักเรียนมีความพร้อมสมัครใจ ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) และต้องได้รับการยืนยันจากสถานศึกษาต้นสังกัด โดยผ่านทางระบบออนไลน์ https://imso.obec.go.th ตามกําหนดปฏิทินการแข่งขัน
3 คุณสมบัติของนักเรียนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบสาม ระดับนานาชาติ)

3.1 ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567 (รอบสอง ระดับประเทศ) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเรียงลําดับคะแนนตาม จํานวนนักเรียนและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในแต่ละเวทีการแข่งขัน ระดับนานาชาติ

3.2 ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองและสถานศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
3.3 ต้องมีเวลาเรียนในการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เวลาการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปี พ.ศ. 2567

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง อบรมออนไลน์ รวมหลักสูตรอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตร 2567 ฟรี ใช้อบรมออนไลน์ในปี 66-2567 คลิกที่นี่ 

รวมลิงก์อบรมออนไล์ 6 หลักสูตร รับเกียรติบัตรฟรี จากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2567 สามารถใช้ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ได้

ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศผลสอบภายใน 25 มี.ค. 67
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments