วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ ขั้นต้น ขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ใช้อะไรบ้าง ผ่าน KSP Self Service...

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ ขั้นต้น ขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ใช้อะไรบ้าง ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่

advertisement

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ ขั้นต้น ขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ใช้อะไรบ้าง ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะวันนี้ ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ ขั้นต้น ขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ใช้อะไรบ้าง ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตามโดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ ขั้นต้น ขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ใช้อะไรบ้าง ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ ขั้นต้น ขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ใช้อะไรบ้าง ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่

 

advertisement

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับใบประกอบวิชาชีพครู คืออะไร

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2567 แบบใหม่  คลิกที่นี่

ต่อใบประกอบวิชาชีพครู 2567 ลิงก์ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ผ่าน KSP Self Service 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ครูซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนแล้วตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครู หรือจะประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2566 การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ผู้มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

advertisement

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
– มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
– ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่าน
เกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

คุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานความรู้ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู้ ดังต่อไปนี้

1.ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
2.การพัฒนาหลักสูตร
3.การจัดการเรียนรู้
4.จิตวิทยาสำหรับครู
5.การวัดและประเมินผลการศึกษา
6.การบริหารจัดการในห้องเรียน
7.การวิจัยทางการศึกษา
8.นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
9.ความเป็นครู

วิธียื่นต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566
เข้าเว็บไซต์คุรุสภา http://bit.ly/38DXVl0
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต http://bit.ly/3aQktRk

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ ขั้นต้น ขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ใช้อะไรบ้าง ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ ขั้นต้น ขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ใช้อะไรบ้าง ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่

advertisement

ขั้นตอนต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 ลิงก์ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่าน KSP Self Service
1. เข้าไปที่เว็บ https://selfservice.ksp.or.th
2. สมัครสมาชิก
3. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบทำการต่อใบประกอบวิชาชีพได้
4. กดตรงคำว่าใบอนุญาต แล้วเลือก
– ขอต่อใบอนุญาตครูไทย
– บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู
5. กรอกข้อมูลส่วนตัว อัพรูปถ่าย
6. ตรงสังกัด ให้เลือกผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
7. สถานะปัจจุบัน อันนี้เราเลือก มิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
8. มาตรฐานความรู้ ให้เลือก มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าวุฒิอื่นที่คุรุสภารองรับ อัพเกียรติบัตร 3 แผ่น
9. ผู้มิได้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือก รอเข้ารับการอบรม
10. รับรองคุณสมบัติ ให้รับรองตนเอง
11. แนบเอกสารบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง และรูปถ่าย ยืนยันข้อมูล
12. รอตรวจสอบเอกสาร ปริ้นใบจ่ายเงินไปจ่ายที่เซเว่น หรือธนาคารกรุงไทย
13. จ่ายเงินเสร็จ รอตรวจสอบ หลังจากจ่ายเงินประมาณ 2 สัปดาห์ก็ปริ้นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้
14. ปริ้นใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 https://selfservice.ksp.or.th คลิกที่นี่

เรื่องราวที่น่าสนใจ ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2566 วิธียื่นต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู รูปแบบใหม่ 66 ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2566 ลิงก์ต่อใบประกอบวิชาชีพครู ออนไลน์ ผ่าน KSP Self Service

ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ 2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ ขั้นต้น ขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ใช้อะไรบ้าง ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์2566 วิธีต่อใบประกอบวิชาชีพครู แบบใหม่ ขั้นต้น ขั้นสูง เอกสารต่อใบประกอบวิชาชีพครู ใช้อะไรบ้าง ผ่าน KSP Self Service คลิกที่นี่
RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments