วันพฤหัสบดี, เมษายน 25, 2024
หน้าแรกข่าวประจำวันจปฐ 2567 เข้าสู่ระบบ ที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

จปฐ 2567 เข้าสู่ระบบ ที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

advertisement

จปฐ 2567 เข้าสู่ระบบ ที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

สวัสดีค่ะ วันนี้ทีมงาน ครูคูลดอทคอม มีเรื่องราวเกี่ยวกับ จปฐ 2567 เข้าสู่ระบบ ที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่ มาให้ทุกท่านได้ติดตาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

advertisement

จปฐ 2567 เข้าสู่ระบบ ที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
จปฐ2567 เข้าสู่ระบบที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

 

advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง จปฐ 2567 ลิงก์เข้าสู่ระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ (จปฐ) ประจำปี 2567  คลิกที่นี่

 

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 2567

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไร ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัดว่า อย่างน้อยคนไทยควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่าในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศ

จปฐ.หรือแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ที่ กรมการพัฒนาชุมชน จะใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของครัวเรือน และปัญหาใดที่ระดับครัวเรือนแก้ไม่ได้ ก็จะมีส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลในอนาคต

จปฐ.ย่อมาจากคำว่า “ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน” จัดเก็บข้อมูลโดยกลุ่มผู้นำชุมชน อาสาสมัคร จากคณะกรรมการบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน

จปฐ.เกิดขึ้นมาจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 กันยายน 2536 ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบทด้วย

จปฐ 2567 เข้าสู่ระบบ ที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
จปฐ2567 เข้าสู่ระบบ ที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

advertisement

 

ลิงก์ ระบบลงข้อมูล จปฐ2567 : เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล จปฐ 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์ เข้าระบบ จปฐ2567 (สำรอง) : เข้าระบบเพื่อกรอกข้อมูล จปฐ 2567 คลิกที่นี่

advertisement

ลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเก็บจปฐ ปี 2567 : ระบบ Andoind ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 คลิกที่นี่

ลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเก็บจปฐ ปี 2567 : ระบบ IOS ดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โปรแกรม จปฐ 2567 ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ หรือ Smart BMN ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับจปฐ 2567 เข้าสู่ระบบที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะคะ

จปฐ 2567 ลิงก์เข้าสู่ระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ (จปฐ) ประจำปี 2567 และดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 คลิกที่นี่
จปฐ2567 ลิงก์เข้าสู่ระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ (จ ปฐ) ประจำปี 2567 และดาวน์โหลดโปรแกรม จปฐ 2567 คลิกที่นี่
จปฐ 2567 เข้าสู่ระบบ ที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
จปฐ2567 เข้าสู่ระบบที่นี่ เว็บไซต์เข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลงข้อมูลระบบ (จ ปฐ) ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

 

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ 2567

“ เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน โดยมีเครื่องชี้วัด จปฐ. เป็นเครื่องมือ ”

ประโยชน์ของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ ปีพ.ศ. 2567

1) ประชาชน จะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของตนเองและครัวเรือน  สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น  การดูแลสุขภาพอนามัย  ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของสมาชิกครัวเรือน ฯลฯ

2) ประชาชน สามารถเข้าถึง และได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ จากรัฐ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ สนับสนุนจากภาครัฐอย่างทันท่วงที  เมื่อได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ  เพราะได้ให้ข้อมูลของตนเองไว้กับภาครัฐ

3) ชุมชน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กร หรือกลุ่มภายในหมู่บ้าน/ชุมชนจะได้ทราบ และ   มีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน และหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อจะได้นำไปใช้ในการวางแผน กำหนดกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะได้ทราบและมีข้อมูลสถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชน ครัวเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ตลอดจนภาพรวมในระดับประเทศเพื่อนำไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนปฏิบัติการ  กำหนดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

5) ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน กลุ่ม องค์กร หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาได้อย่างทั่วถึง ทุกพื้นที่ เขตชนบท หรือเขตเมืองทั้งในกรณีปกติ และกรณีเร่งด่วน

6) ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ชุมชนขึ้นไป ไปใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนทางธุรกิจ ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทางหนึ่ง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments